گلچین2

Cranberries_Zombie

دانلود آهنگ : لینک مستقیم 

Another head hangs lowly,

سر انسان دیگری بر دار آویخته می گردد

Child is slowly taken.

کودکی به آرامی بر روی زمین کشیده می شود

And the violence caused such silence,

و آن خشونت چنین سکوتی را به بار آورد

Who are we mistaken?

ما به اشتباه چه کسانی هستیم

Then you see, it’s not me, it’s not my family.

و آنگاه می بینی، آن من نیستم، خانواده من نیز نیست

In your head, in your head they are fighting,With their tanks and their bombs,

در سرت، در سرت بوسیله تانکها و بمبهایشان در حال جنگ هستند

And their bombs and their guns.

و با بمبها و تفنگهایشان

In your head, in your head, they are crying…

در سرت، در سرت شروع به گریستن می کنند

In your head, in your head,

 در سرت، در سرت

Zombie, zombie, zombie,

خون آشام، خون آشام، خون آشام

Hey, hey, hey. What’s in your head,

هی، هی، هی، در سرت چیست؟

In your head,

در سرت

Zombie, zombie, zombie?

خون آشام، خون آشام، خون آشام

Hey, hey, hey, hey, oh, dou, dou, dou, dou, dou…

Another mother’s breakin’,

مادر دیگری (در خود) میشکند

Heart is taking over.

قلبش به تاراج رفته است

When the vi’lence causes silence,

هنگامی که خشونت چنین سکوتی را به بار می آورد

We must be mistaken.

باید اشتباهی کرده باشیم!

It’s the same old theme since nineteen-sixteen.

و این همان داستان قدیمیست که از سال 1916 شروع گشته!

In your head, in your head they’re still fighting,

در سرت، در سرت، هنوز در حال جنگ هستند

With their tanks and their bombs,

با تانکها و بمبهایشان

And their bombs and their guns.

با بمبها و تفنگهایشان

In your head, in your head, they are dying…

در سرت، در سرت شروع به گریستن می کنند

In your head, in your head,

در سرت، در سرت

Zombie, zombie, zombie,

خون آشام، خون آشام، خون آشام

Hey, hey, hey. What’s in your head,

هی، هی، هی، در سرت چیست؟

In your head,

در سرت

Zombie, zombie, zombie?

خون آشام، خون آشام، خون آشام

Hey, hey, hey, hey, oh, oh, oh,

Oh, oh, oh, oh, hey, oh, ya, ya-a…

 

***********************************

 

November Rain

دانلود آهنگ : لینک مستقیم 

When I look into your eyes

وقتی که به درون چشمان تو نگاه می کنم

I can see a love restrained

عشقی محدود شده را می بینم

But darlin’ when I hold you

اما وقتی که تو را می گیرم

Don’t you know I feel the same

آیا نمی دانی که من هم همانطور حس می کنم ؟

‘Cause nothin’ lasts forever

چون هیچ چیز تا ابد ادامه ندارد

And we both know hearts can change

و هر دوی ما می دانیم که قلبها می توانند تغییر کنند

And it’s hard to hold a candle

و یک شمع نگه داشتن ، سخت است

In the cold November rain

در باران سرد نوامبر

We’ve been through this such a long long time

مدت زیادی با این بودیم

Just tryin’ to kill the pain

فقط تلاش می کردیم که درد را بکشیم

But lovers always come and lovers always go

اما عاشقان همیشه می آیند و می روند

An no one’s really sure who’s lettin’ go today

و هیچ کس واقعاً مطمئن نیست که امروز به چه کسی اجازه داده که برود

Walking away

اینکه راه رفته و برود

If we could take the time

اگر زمان را می گرفتیم

to lay it on the line

می توانستیم آن را روی ریسمانی بنشانیم

I could rest my head

می توانستم به سرم استراحت بدهم

Just knowin’ that you were mine

با دانستن اینکه تو مال من هستی

So if you want to love me

اگر می خواهی که مرا دوست داشته باشی

Then darlin’ don’t refrain

پس خودت را نگیر

Or I’ll just end up walkin’

وگرنه با راه رفتن من تمام خواهد شد

In the cold November rain

در باران سرد نوامبر

Do you need some time…on your own

به کمی زمان نیاز داری ؟ برای خودت

Do you need some time…all alone

به کمی زمان نیاز داری ؟ خودت تنها

Everybody needs some time…on their own

همه به کمی زمان نیاز دارند . برای خودشان

Don’t you know you need some time…all alone

آیا می دانی که به کمی زمان احتیاج داری ؟ خودت تنها

I know it’s hard to keep an open heart

می دانم که قلبی باز داشتن ، سخت است

When even friends seem out to harm you

وقتی که حتی به نظر می آید دوستانت هم به تو ضرر می زنند

But if you could heal a broken heart

اما اگر ، قلبی شکسته را خوب کنی

Wouldn’t time be out to charm you

زمان حاضر می شود که تو را جذب کند

Sometimes I need some time…on myown

بعضی موقع ها به کمی زمان احتیاج پیدا خواهم کرد . خودم تنها

Sometimes I need some time…all alone

بعضی موقع ها به کمی زمان احتیاج پیدا خواهم کرد . خودم تنها

Everybody needs some time…on their own

همه به کمی زمان نیاز دارند . خودشان تنها

Don’t you know you need some time…all alone

آیا می دانی که به کمی زمان احتیاج داری ؟ خودت تنها

And when your fears subside

وقتی که ترس هایت فرو نشستند

And shadows still remain

و وقتی که سایه ها هنوز هم وجود داشته باشند

I know that you can love me

می دانم که خواهی توانست که مرا دوست داشته باشی

When there’s no one left to blame

وقتی که دیگر کسی نیست که متهم شود

So never mind the darkness

پس ، به تاریکی اهمیت نده

We still can find a way

هنوز هم می توانیم راهی پیدا کنیم

‘Cause nothin’ lasts forever

چون هیچ چیزی تا ابد ادامه ندارد

Even cold November rain

حتی باران سرد نوامبر

Don’t ya think that you need somebody

آیا فکر نمی کنی که به کسی نیاز داری

Don’t ya think that you need someone

آیا فکر نمی کنی که به کسی نیاز داری

Everybody needs somebody

هر کسی به دیگری نیاز دارد

You’re not the only one

در این مورد تو تنها نیستی ( شامل همه می شود

****************************************

sultans of swing از
گروه راک Dire straits

دانلود آهنگ : لینک مستقیم 

 

You get a shiver in the dark

زندگی دشوار ترسناک سلطانها را برقص اورده


Its been raining in the park but meantime

در ضمن در پارک باران در حال باریدن است


South of the river you stop and you hold everything

 

جنوب رود خانه می ایستی و منصرف می شوی از همه چیز


A band is blowing dixie double four time

 

یک قیمت موزیک رسیدن دو تا چهار بار دران و اظهار کردن ان است


You feel all right when you hear that music ring

 

احساس درستی داری وقتی طنین ان موسیقی را می شنوی

 

You step inside but you dont see too many faces

 

تو قدم بر می داری به درون اما تو چهره های زیادی نمی بینی


Coming in out of the rain to hear the jazz go down

 

که می ایند از بیرون و تو در باران غرق می شوی


Too much competition too many other places

 

رقابت های زیادی وجود دارد در خیلی از مکانهای دیگر


but not too many horns can make that sound

 

اما نمی تونی به کار بری زیاد که صدای بوق

 

Way on downsouth way on downsouth london town

 

راه پیدا می کند به جنوب شهر لندن

 

You check out guitar george he knows all the chords

 

تو باید گیتار جورج را بررسی کنی  او همه سیمهای گیتار را می شناسد


Mind hes strictly rhythm he doesnt want to make it cry or sing

 

اون دقیقا ریتم ها را بخاطر دارد و اون نمی خواهد 

اون را بکار ببرد برای گریه کردن یا نمایش


And an old guitar is all he can afford

 

و اون یکی از قدیمی ترین  هاست و اون از عهدش بر می اید

 

When he gets up under the lights to play his thing

 

وقتی اون بلند می شود در زیر  نور ان اهنگ را می نوازد

 

And harry doesnt mind if he doesnt make the scene

 

و اون عجله نمی کند در بخاطر اوردن ان اگر منظره ای بکار نبرد


Hes got a daytime job hes doing alright

 

و اون هنگام روز این شغل را انجام می دهد و بدرستی ان را انجام می دهد


He can play honky tonk just like anything

 

اون فقط می تواند به سبک honky tonk بنوازد هیچ چیز دیگر را دوست ندارد


Saving it up for friday night

 

از اون پس انداز کن برای جمعه شب


With the sultans with the sultans of swing

 

با اون سلطان با اون سلطان رقص

 

And a crowd of young boys theyre fooling around in the corner

 

و پسرهای جوان شلوغ می کنند انها احمق هستند که دردحوالی حاشیه ها هستند


Drunk and dressed in their best brown baggies and their platform soles

 

مستی می کنند و  در بهترین شیشه های مشروب خرمایی رنگ می نوشند

و این مرام مجرد هاست


They dont give a damn about any trumpet playing band

 

و انها فحش نمی دهند وقتی ترومپد نواخته می شود


It aint what they call rock and roll

 

انها راک و رول را چه می نامند


And the sultans played creole

 

و اون سلطان گیتار را مخلوط می نوازد

 

And then the man he steps right up to the microphone

 

و سپس  به درستی قدم بر می دارد و میکروفون را بالا میگیرد


And says at last just as the time bell rings

 

و بلاخره می گوید درست مثل نواختن زنگ


thank you goodnight now its time to go home

 

مچکرم و شب بخیر حالا وقت رفتن به خانه است


And he makes it fast with one more thing

او خیلی سریع یک موزیک بیشتر درست می کند


we are the sultans of swing

 

ما سلطان رقص هستیم

                                                                                  ***************************************************


You Know I’m No Good by Amy Winehouse

دانلود آهنگ : لینک مستقیم 

می دانی که من خوب نیستم

Meet you downstairs in the bar and hurt,

تو را در طبقه ی پایین “بار” دیدم و دلم لرزید
Your rolled up sleeves in your skull t-shirt,

آستین های تی شرتت را – که عکس یک جمجمه روی آن بود – بالا زده بودی
You say “what did you do with him today?”

, تو گفتی: امروز با من چه کار می کنی؟
And sniffed me out like I was Tanqueray,

و مرا مانند یک “ترنکوئری” ( نوعی شراب ) بو کشیدی
‘Cause you’re my fella, my guy,

تو مرد منی
Hand me your stella and fly,

دستانم را بگیر تا پرواز کنیم
By the time I’m out the door,

در حال حاضر من بیرون از “بار” هستم
You tear men down like Roger Moore,

 

تو مانند “راجر مور اشک مرا در می آوری

I cheated myself,

خودم را فریب دادم
Like I knew I would,

با این که می دانستم می خواهمت
I told you I was trouble,

ولی به تو گفتم که من برایت دردسر خواهم شد
You know that I’m no good,

و تو می دانی که من خوب نیستم

 

Upstairs in bed, with my ex boy,

طبقه ی بالا در تخت خواب، با دوست پسر سابقم هستم
He’s in a place, but I can’t get joy,

او اینجاست، ولی من لذت نمی برم
Thinking on you in the final throes,

در نهایت رنج، به تو فکر می کنم
This is when my buzzer goes,

مانند وقتی که ساعت زنگ دار صدا می کند، پر تلاطم ام
Run out to meet you, chips and pitta,

به دیدنت می آیم، با مقداری “چیپس پیتا
You say ‘when we married”,

تو گفتی: وقتی ازدواج کردیم!
’cause you’re not bitter,

چون تلخ زبان نیستی
“There’ll be none of him no more,”

گفتی: از خاطراتت با دوست پسر سابقت، هیچ چیز باقی نخواهد ماند
I cried for you on the kitchen floor,

در آشپزخانه، برایت گریه کردم

I cheated myself,

خودم را فریب دادم
Like I knew I would,

با این که می دانستم می خواهمت
I told you I was trouble,

ولی به تو گفتم که من برایت دردسر خواهم شد
You know that I’m no good,

و تو می دانی که من خوب نیستم

 

Sweet reunion, Jamaica and Spain,

اتحاد مجدد جالبی است: اسپانیا و جامائیکا
We’re like how we were again,

همه چیز مانند سابق است
I’m in the tub, you on the seat,

من در وان حمام ام، تو روی صندلی
Lick your lips as I soak my feet,

در حالی که پاهایم درون آب است، لبانت را بوسه می زنم
Then you notice little carpet burn,

بعد تو می فهمی که قالیچه دارد می سوزد
My stomach drops and my guts churn,

معده ام به هم می ریزد و دل و روده ام به هم می پیچد
You shrug and it’s the worst,

تو شانه هایت را بالا می اندازی، و این بدترین واکنش ممکن است برای کسی
Who truly stuck the knife in first

 

اوایل بی درنگ، سراغ چاقویش می رفت

I cheated myself,

خودم را فریب دادم
Like I knew I would
I told you I was trouble,
You know that I’m no good,

I cheated myself,
Like I knew I would
I told you I was trouble,
Yeah, you know that I’m no good

بقیه تکراری هستند

******************************************

 

Robbie Williams-Feel

دانلود آهنگ : لینک مستقیم 

Come and hold my hand

بیا و دستانم را بگیر
I wanna contact the living

میخواهم با زندگی ارتباط برقرار کنم
Not sure I understand

This role I’ve been given

مطمئن نیستم که آیا این نقشی را که

 در زندگی ایفا می کنم را درک کرده باشم

I sit and talk to God

می نشینم و با خداوند صحبت می کنم
And he just laughs at my plans

و او تنها به نقشه هایم می خندد
My head speaks a language
I don’t understand

سرم به زبانی حرف میزند که نمی فهممش

I just wanna feel
Real love fill the

تنها چیزی که میخواهم اینست که عشق واقعی را احساس کنم
home that I live in

خانه ای که درون آننآن زندگی کنم
Cos I got too much life

Running thru my veins

چون تو رگهایم احساس می کنم که زندگی در جریان است

Going to waste

که در حال حدر رفتن است
I don’t wanna die

و من نمیخواهم بمیرم
But I ain’t keen on living either

ولی به حال زندگی نیز نمی گریم
Before I fall in love
I’m preparing to leave her

و قبل از اینکه عاشق آن دختر شوم

خود را برای جدا شدن از او آماده می کنم

Scare myself to death

خود را با مرگ می هراسانم
That’s why I keep on running

Before I’ve arrive

و به این خاطرست که قبل از رسیدن پا به فرار می گذارم
I can see myself coming
خود را می بینم که می آیم

I just wanna feel
Real love fill the

تنها چیزی که میخواهم اینست که عشق واقعی را احساس کنم
home that I live in

خانه ای که درون آننآن زندگی کنم
Cos I got too much life

Running thru my veins

چون تو رگهایم احساس می کنم که زندگی در جریان است

Going to waste

که در حال حدر رفتن است

And I need to feel
Real love and the love ever after

و نیاز دارم که برای همیشه عشق واقعی را احساس کنم
I can not get enough

و از آن خسته نمی شوم

I just wanna feel
Real love fill the

تنها چیزی که میخواهم اینست که عشق واقعی را احساس کنم
home that I live in

خانه ای که درون آننآن زندگی کنم
Cos I got too much life

Running thru my veins

چون تو رگهایم احساس می کنم که زندگی در جریان است

Going to waste

که در حال حدر رفتن است

I just wanna feel
Real love and the love ever after

و نیاز دارم که برای همیشه عشق واقعی را احساس کنم
There’s a hole in my soul

و احساس می کنم سوراخی عمیق در روحم وجود دارد
You can see it in my face

و میتوانی آنرا در چهره ام ببینی
It’s a real big place

و آن سوراخ بزرگیست

Come and hold my hand

بیا و دستانم را بگیر
I wanna contact the living

میخواهم با میخواهم با زندگی ارتباط برقرار کنم
Not sure I understand

This role I’ve been given

مطمئن نیستم که آیا این نقشی را که

 در زندگی ایفا می کنم را درک کرده باشم

Not sure I understand

مطمئن نیستم که آیا آن را درک کرده باشم
Not sure I understand

مطمئن نیستم که آیا آن را درک کرده باشم
Not sure I understand

مطمئن نیستم که آیا آن را درک کرده باشم
Not sure I understand

مطمئن نیستم که آیا آن را درک کرده باشم

                                                                                            ************************************************

Frank Sinatra – My way

دانلود آهنگ : لینک مستقیم 

And now, the end is near

و اکنون , پایان نزدیک است

And so I face the final curtain

و من با آخرین پرده روبرو می شوم

My friend, I’ll say it clear

دوستانم , خیلی واضح می گویم

I’ll state my case, of which I’m certain.

شرح می دهم , آن چه را از آن اطمینان دارم

I’ve lived a life that’s full

زندگی سرشاری را گذرانده ام

I’ve traveled each and ev’ry highway

هر راه و بزرگراهی را پیموده ام

And more, much more than this

و بیشتر , خیلی بیشتر از این

I did it my way

من به عنوان راهم برگزیدم ش

Regrets, I’ve had a few

تأسف , کم خورده ام

But then again, too few to mention

آن قدر کم که قابل ذکر نیست

I did what I had to do

انجام داده ام , آن چه را باید می کردم

And saw it through without exemption

و هر آن چه را باید می دیدم , دیدم بدون استثناء

I planned each charted course

هر نقشه ای را کشیده ام

Each careful step along the byway

هر قدم محتاطانه ای در کنار بزرگراه

But more, much more than this

اما بیشتر , خیلی بیشتر از این

I did it my way

من به عنوان راهم برگزیدم ش

Yes, there were times, I’m sure you knew

آری بارها پیش آمد , مطمئنم تو می دانستی

When I bit off more than I could chew

وقتی که بیشتر از توانم , انجام می دادم

But through it all, when there was doubt

اما با همه این ها, وقتی شکی بود

I ate it up and spit it out

خوردمش و تف کردم

I faced it all and I stood tall

با همه ی این ها روبرو شدم , و باز محکم ایستادم

And did it my way

و چون راهم برگزیدم ش

I’ve loved, I’ve laughed and cried

من عشق ورزیده ام , خندیده ام , گریسته ام

I’ve had my fill; my share of losing

من سهم زیادم را داشته ام , سهمم از شکست

And now, as tears subside

و اکنون , وقتی اشک ها فروکش می کنند

I find it all so amusing

این همه را , سرگرم کننده می بینم

To think I did all that

فکر می کنم , همه اش را من کرده م

And may I say – not in a shy way, “Oh no, oh no not me, I did it my way”.

و شاید بگویم , نه با خجالت , آه نه , نه , من نه

من راهم قرار دادم ش

For what is a man, what has he got

چرا یک مرد , آن چیزی ست که دارد

If not himself, then he has naught

و گر نه هیچ ندارد

To say the things he truly feels

برای گفتن آن چه او به راستی حس می کند

And not the words of one who kneels

و نه کلمات کسی که زانو می زند

The record shows I took the blows

And did it my way!
Yes, it was my way

**************************************

Something to remind you -staind
چیزی برای یادآوری تو

دانلود آهنگ : لینک مستقیم

So this is it
پس همینه
I say goodbye
از این فصل از زندگی همیشه در حال
To thischapter of my everchanging life
تغییرم، خداحافظی می کنم
These mistakes
این اشتباهات
The path is long
راه طولانیه
And I’msure I’ll answer for them when I’m gone
و مطمئنم زمانیکه رفتم برای اشتباهات پاسخ خواهم داشت
When the day comes in
وقتی که روز میشه
And the Sun won’t touch my face
و نور افتاب رو حس نمی کنم
Tell the ones who cared enough
به اون هایی که به فکر بودن، بگو
That I finally left this place
که سرانجام اینجا رو ترک کردم
It’s been so cold
هوا خیلی سرد بود
Look at my face
به چهره ام نگاه کن
All the stories it will tell I can’t erase
وچهره ام داستان هایی رو که نمی تونم پاک کن بازگو می کنه
The road is long
جاده طولانیست
Just one more song
تنها یه ترانه دیگه
A little something to remind you when I’m gone
یه چیز کوچکی که به یادت بیاره موقعیکه من نیستم
When I’m gone
موقعیکه من نیستم
The road to Hell
جاده ای به جهنم
Along the way
آنها می گن که راه با
Is paved with good intentions so they say
نیت های خیر همراه است
And some believe
و بعضی ها باور دارن که
That no good deed
عمل خوبی نیست
That go unpunished in the end or so it seems
که بدون مجازات تا پایان ادامه داره
When the day comes in
وقتی که روز میشه
And the Sun won’t touch my face
و نور افتاب رو حس نمی کنم
Tell the ones who cared enough
به اون هایی که به فکر بودن، بگو
That I finally left this place
که سرانجام اینجا رو ترک کردم
It’s been so cold
هوا خیلی سرد بود
Look at my face
به چهره ام نگاه کن
All the stories it will tell I can’t erase
وچهره ام داستان هایی رو که نمی تونم پاک کن بازگو می کنه
The road is long
جاده طولانیست
Just one more song
تنها یه ترانه دیگه
A little something to remind you when I’m gone
یه چیز کوچکی که یبه یادت بیاره موقعیکه من نیستم
When I’m gone
موقعیکه من نیستمf
So this is it
پس همینه
I say goodbye
از این فصل از زندگی همیشه در حال
To thischapter of my everchanging life
تغییرم، خداحافظی می کنم
These mistakes
این اشتباهات
The path is long
راه طولانیه
And I’msure I’ll answer for them when I’m gone
و مطمئنم زمانیکه رفتم برای اشتباهات پاسخ خواهم داشت

************************************************

Bon Jovi-Bed Of Roses 

دانلود آهنگ : لینک مستقیم 

Sitting here wasted and wounded at this old piano
اینجا، پشت پیانویی قدیمی نشستم، باطل و زخمی

Trying hard to capture the moment this morning I don’t know
دارم سعی می کنم این لحظه ای رو که ازش هیچ سر در نمیارم رو بدست بیارم

‘Cause a bottle of vodka is still lodged in my head
چون میل به یک بطری از یک نوشیدنی خنک هنوز تو سرم میچرخه

And some blond gave me nightmares, think that she’s still in my bed
چون مو طلایی کابوسی رو برام به همراه آورده که هنوز فکر می کنم با منه

As I dream about movies
درحالی که در رویای فیلمهایی هستم

They won’t make of me when I’m dead
که وقتی بمیرم تاثیری روی من ندارن
With an ironclad fist I wake up and french kiss the morning
با مشتی سفت کرده و بوسه ای آبدار از خواب بیدار میشم

While some marching band keeps it’s own beat in my head
در حالی که بوم بوم مغزم تو سرم میکوبه

While we’re talking
درحالی که داریم با هم حرف میزنیم

About all of the things that I long to believe
راجع به تمام چیزهایی که تابحال باور داشتم

About love, the truth, what you mean to me and the truth is
راجع به عشق، حقیقت، راجع به چیزی که برام هستی و حقیقت موجود بین ما

Baby you’re all that I need
عزیزم تو تنها چیزی هستی که تو این دنیا میخوام
I wanna lay you down in a bed of roses
میخوام تورو رو تختی پر از گلبرگهای رز بخوابونم

For tonight I’ll sleep on a bed of nails
و امشب بر روی تختی پر از میخ میخوابم

I wanna be just as close as your Holy Ghost is
میخوام تا اونجا که میتونم به روح پاک درونت نزدیک بشم

And lay you down on a bed of roses
و تورو رو تختی پر از گلبرگهای رز بخوابونم
Well I’m so far away the step that I take’s on my way home
خب من فرسنگها از خونه* دورم

A king’s ransom in dimes I’d give each night
هر شب فدیه ای پادشاهی از سکه رو میدم

To see through this pay phone
تا از درون این تلفن همگانی ببینم

Still I run out of time or it’s hard to get through
هنوز وقت کمی دارم یا به خواسته ام رسیدن سخته

Now as you close your eyes

و حالا که چشمات رو می بندی
Know I’ll be thinking about you

بدون که دارم به تو فکر می کنم
While my mistress she calls me to stand in her spotlight again

در حالی که دلربای من مرا به زیر نور افکن خود می خواند
Tonight I won’t be alone

امشب تنها نخواهم بود
But you know that don’t mean I’m not lonely

ولی میدونی که به این معنی نیست که من امشب دلتنگ نخواهم بود

I’ve got nothing to prove for it’s you that I’d die to defend

چیزی برای اثبات این حرفم ندارم که این تو هستی که حاظرم برای حمایت از اون بمیرم

I wanna lay you down in a bed of roses
میخوام تورو رو تختی پر از گلبرگهای رز بخوابونم

For tonight I’ll sleep on a bed of nails
و امشب بر روی تختی پر از میخ میخوابم

I wanna be just as close as your Holy Ghost is
میخوام تا اونجا که میتونم به روح پاک درونت نزدیک بشم

And lay you down

و بخوابونمت
I wanna lay you down in a bed of roses

میخوام تورو رو تختی پر از گلبرگهای رز بخوابونم
For tonight I’ll sleep on a bed of nails

و امشب بر روی تختی پر از میخ میخوابم

I wanna be just as close as your Holy Ghost is

میخوام تا اونجا که میتونم به روح پاک درونت نزدیک بشم
And lay you down on a bed of roses

و تورو رو تختی پر از گلبرگهای رز بخوابونم


3 دیدگاه


 1.    atiyeh - ۹۲/۰۷/۲۰

  november rain \M/
  وای رزی مثکه علاقه مند به خون اشام هست هاااااااا…امیدوار بااااااااش :-D

  •    Rozita - ۹۲/۰۷/۲۰

   ای جاااااااااان مــــــــن….خووبه حداقل ای امیدی هست :))
   این آهنگ رو هم خیلی دوست دارم….اصلایه فـــازی میدهههههههه :-D

   •    atiyeh - ۹۲/۰۷/۲۱

    :-D جون مااااا؟ فاز میده؟ پ حتما واجب شد بگوشمش


نظر شما چیه ؟نظرات شما بعد از تایید در سایت نشان داده می شود.
۱- در دیدگاه های خود از کلمات زشت یا رکیک استفاده نکنید!
۲- لینک و تبلیغ دیگر سایتها (هر لینکی) در دیدگاه ها، حذف میشود.
۳- لطفا در صورت امکان دیدگاهتان را در بخش مربوطه بنویسید.
۴- از گذاشتن مطالب نامربوط شبیه به جوک، طالع بینی و شعر در دیدگاه ها خودداری کنید.
5- سوالات شخصی از نویسنده یا کاربران فقط با رضایت خودشان پاسخ داده می شود.
در صورت رعایت نکردن موارد بالا حق این را داریم که دیدگاهتان را منتشر نکنیم!
دوستانی که با نام کاربری خود وارد سایت شدند نیازی به وارد کردن ایمیل در بخش نظرات ندارند
و باقی دوستان باید ایمیل خود را وارد کنند تا نظرشان ثبت شود.
برای ثبت نام در سایت از این لینک استفاده کنید.